Dr. Sow. Indirabai Bhaskarrao Pathak
Mahila Kala Mahavidyalaya

Photo Gallery : Hindi Department

2 days workshop on navlekhak 24 & 25 jan2017 field visit to BAMU univetrsity 1-10-2017
hindi saptah guest shri amitabh shrivastav 2013-14
field visit to lokmat samachar newspaper office 9-9-2018 hindi saptah guest Dr chandradev kawade 2015-16